مرکز فایل : دسترسی سریع و آسان با جستجوی هوشمند

Windows Roms

بروز رسانی حجم فایل مشخصات و مدل
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 10 ) لومـیا سری Lumia 10xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 13 ) لومـیا سری Lumia 13xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 4 ) لومیا سری Lumia 4xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 5 ) لومیا سری Lumia 5xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 6 ) لومیا سری Lumia 6xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 7 ) لومیا سری Lumia 7xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 8 ) لومیا سری Lumia 8xx Series    
۱۳۹۵/۰۵/۰۹
0 bytes
( 9 ) لومیا سری Lumia 9xx Series